Subah aur Sham 3 baar Surah lkhlas, Falaq aur Naas padh liya karo

0 187

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Subah aur Sham 3 baar Surah Al-lkhlas, Surah Falaq aur Surah Nas padh liya karo, ye tumhe har cheez ke kaafi ho jayegi.

Sunan Abu Dawud: 1643


Related Quotes