Jo Shakhs Shab-e-Qadr Ki Raat se Mehroom Raha Who

0 90

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Jo Shakhs Is (Shab-e-Qadr Ki) Raat Se Mehroom Raha Woh Har Tarah Ki Kher Aur Barkat Se Mehroom Raha

Ibne Majah : 1644-Sahih

IplusTv


Related Quotes