Rozedar ke Mooh ki boo Mushk ki khushboo se bhi jyada behtar hai.

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Rozedar ke Mooh ki boo Allah ke nazdeek mushk ki khushboo se bhi jyada behtar hai.

Sahih Bukhari 1904

Fb.com/suflahgraphics

HadeesRamzanRoza
Comments (0)
Add Comment


Related Quotes