Jo Log Apna Maal Allah Ta’ala ki Raah me kharch karte hain Uski Misaal Us daaney jaisi hai jisme Saat (7) baliyan Niklen aur

“Jo Log Apna Maal Allah Ta’ala ki Raah me kharch karte hain Uski Misaal Us daaney jaisi hai jisme Saat (7) baliyan Niklen aur har baali me Sau (100) daane ho or Allah Ta’ala jise chahe badha chadha kar de aur Allah Ta’ala Kushadgi wala aur Im wala hai.”
[Quran, Surah Al-Baqrah, Ayat: 261]

#IslamicQuotes by Quotes.Ummat-e-Nabi.com

Allah ki Raah me KharchKharchQuranSadqaZakat
Comments (0)
Add Comment


Related Quotes