Bhuke Ko Khana Khilao aur Mareez Ki lyaadat Karo. [ Sahih Bukhari; Hadees: 3046 ] #IslamicQuotes

RasoolAllah (ﷺ)  ne farmaya:

“Bhuke Ko Khana Khilao aur Mareez Ki lyaadat Karo.”

[ Sahih Bukhari 3046 ]

Al BalaghHadees


Related Quotes